Rent A Bike Safe Plan

Met het Rent a Bike Safe Plan fietst u onbezorgd!

Met het Rent a Bike Safe Plan bent u verzekerd van pechhulp wanneer u onverhoopt een defect heeft aan uw huurfiets. Ook bij eventuele schade of zelfs bij diefstal van uw huurfiets hoeft u zich geen zorgen te maken over de kosten. Het Rent a Bike Safe Plan sluit u af tegen geringe kosten. Daarmee geniet u nog onbezorgder van uw (elektrische) huurfiets.  


 Rental Bike Safe Plan

Algemene verhuurvoorwaarden  Fietsbedrijven (fiets / ebike (m.u.v. high speed ebike))
Deze Algemene Voorwaarden van Fietsbedrijven zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) en treden in werking per 1 mei 2016.

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
fiets: een twee- of meerwielig voertuig dat wordt aangedreven door spierkracht via pedalen en dat een snelheid heeft van maximaal 25 km/uur inclusief de accessoire(s) die worden gehuurd;
huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon lid van BOVAG Fietsbedrijven die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst heeft gesloten voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van:
beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van de fiets, of van toebehoren (zoals
een sleutel), of van fietsonderdelen. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van
vervangen van (toebehoren en onderdelen van) de fiets en het derven van huurinkomsten;
berijder: de feitelijke bestuurder van de fiets;
schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van fietsen tussen verhuurder en huurder.

Artikel 2 – Het aanbod
1. Huurder mag kiezen of verhuurder een aanbod schriftelijk ,via website of mondeling doet.
2. Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid
van een fiets. Anders kan het aanbod 14 dagen lang niet herroepen worden. Het aanbod
kan direct na uitbrengen worden aanvaard.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van:
– de fiets;
– de huurtermijn;
– de huursom;
– de wijze van betalen;
– de mogelijk bijkomende kosten;
– de hoogte van het eigen risico, of dit eigen risico kan worden afgekocht of niet
– de eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid. Deze waarborgsom bedraagt maximaal €50,- per object en kan contant of op een andere wijze worden betaald;
– het feit dat aanvaarding van het aanbod niet vrijblijvend is.
4. In het aanbod staan de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is of via de website.
5. Bij het aanbod zitten deze algemene voorwaarden. Lukt het niet deze mee te geven bij het aanbod, dan worden de algemene voorwaarden in principe bij het sluiten van de overeenkomst meegegeven, maar bij een telefonisch gemaakte huurafspraak volgen ze later of verwijzing naar de website.

Artikel 3 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De verhuurder bevestigt de mondelinge overeenkomst schriftelijk, maar als dat niet gebeurt, blijft de afspraak wel staan.
2. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst staat of zoals op een andere manier overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.

Artikel 4 – Ontbinding (bedenktijd)
Huurders hebben na het tot stand komen van de huurovereenkomst een ontbindingsrecht als ze het rent a bike safe plan hebben afgesloten .

Dit geldt niet als de huurovereenkomst is gesloten in direct contact tussen verhuurder en huurder binnen een verkoopruimte, bijvoorbeeld aan de verhuurbalie of verhuurzuil  in de winkel. Het geldt ook niet wanneer de huur met instemming van de consument tijdens de bedenktijd al is uitgevoerd en de consument heeft ingestemd met het feit dat er geen ontbindingsrecht geldt. Is de huur tijdens de bedenktermijn met instemming van de consument gedeeltelijk uitgevoerd, dan geldt dat de consument de dienst naar rato betaalt bij ontbinding tijdens de bedenktijd.

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen
1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Dit geldt ook voor de eventuele mogelijkheid om tussentijds de prijs te kunnen veranderen. De huursom komt duidelijk op de huurovereenkomst te staan.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs.
3. De consument mag de overeenkomst ontbinden als de prijs omhoog gaat ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de huurperiode is begonnen.
4. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals een verhoging vanwege btw.
5. Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen.

Artikel 6 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
1. Huurder moet de fiets uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt
terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken,
dan moet de fiets daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet de fiets, tijdens openingstijden, in ontvangst nemen.
2. De huurder mag de fiets slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
3. Komt de fiets niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder de fiets onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat de fiets aan de verhuurder terug is gegeven.
4. Als huurder de fiets niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening brengen voor elk uur dat de fiets te laat terug komt. Na overschrijding met vijf uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen. Als het onmogelijk is en blijft de fiets terug te geven, dan wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 7 – Annulering
Aan het reserveren zijn reserveringskosten verbonden van € 5,-. Mocht u onverhoopt moeten annuleren Kan dit alleen als men voor het Rental Bike Safe Plan heeft gekozen , dan geldt annuleren langer dan 30 dagen: 90% teruggave van de huursom, vanaf 30e dag tot 8e dag :70% teruggave van de huursom ,vanaf 8e dagen tot 3e dag : 50% teruggave van de huursom , vanaf 3e dag tot 1 dag voor aanvang van de huur : 10% teruggave van de huursom en korter dan 24 uur geen teruggave, maar wel gratis datum verzetten (binnen het geboekte jaar).

Artikel 8 – Betaling
1. Bij het begin van de huur kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen.
2. Zodra de fiets is ingeleverd betaalt de verhuurder de waarborgsom terug. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen.
3. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen gebeurt zeker binnen twee maanden.
4. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen.
5. Als de huurperiode binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst begint, dan kan de verhuurder vooruitbetaling tot 100% van de huur vragen. Tenzij anders is overeengekomen, moet de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode betaald worden. Andere bedragen dienen betaald te worden binnen tien dagen na ontvangst van de factuur. De huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verhuurder na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de huurder de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.

Artikel 9 – Verplichtingen huurder
1. De huurder moet netjes met de gehuurde fiets omgaan en zorgen dat hij de fiets gebruikt zoals dat bedoeld is. Hij moet bijvoorbeeld netjes omgaan met de oplader en regelmatig opladen. Het is verboden om de fiets te gebruiken op een circuit, of op een terrein
waarvoor de fiets niet geschikt is. De fiets moet altijd op slot gezet worden met de sloten die zijn meegegeven, zoveel mogelijk aan een vast object.
2. Huurder moet de fiets inleveren in dezelfde staat als hij de fiets heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huurder eventuele veranderingen aan de fiets ongedaan moet maken. Huurder heeft geen recht op vergoeding als hij verbeteringen aan de fiets heeft gedaan die verwijderd moeten worden.
3. Huurder moet de bagage op de fiets zorgvuldig vastmaken. Er mogen geen volwassenen achterop, alleen kinderen in een kinderzitje.
4. Huurder moet er op letten dat niet iemand de fiets gebruikt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking.
5. Huurder mag de fiets niet doorverhuren.
6. Huurder mag niet met de fiets naar andere landen, behalve België. Als de verhuurder dit in een schriftelijk afspraak anders regelt, mag de fiets in overeenstemming met die afspraak ook naar die andere landen toe.
7. Als de fiets kapot is, geldt artikel 10 lid 1 en mag de huurder er niet mee doorfietsen als dit het erger maakt.
8. Huurder is verplicht om de personen die hij de fiets laat gebruiken te wijzen op de regels van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden.
9. Huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de fiets.

Artikel 10 – Instructies voor de huurder
1. Is de fiets zichtbaar kapot, heeft de fiets iets beschadigd, of raakt de fiets vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen:
– huurder informeert de verhuurder hierover;
– huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;
– huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;
– huurder laat de fiets zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing;
– het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet betalen en dat verhuurder hier tegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder meewerken.
2. Bij vermissing van de fiets is huurder verplicht melding te doen bij de politie ter plaatse.

Artikel 11 – Verplichtingen verhuurder
1. Op het moment dat de verhuurder een (elektrische) fiets aan huurder meegeeft dan heeft deze de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Ook zal de fiets schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij verhuurder bekend of kenbaar) in technisch goede staat. Bij een elektrische fiets is de accu volledig opgeladen.
2. Huurder krijgt kosteloos een upgrade als er geen fiets kan worden meegegeven uit de afgesproken categorie. Zo’ n upgrade lukt niet wanneer de  overeengekomen fiets zich al in de hoogste categorie bevindt.
3. Op de huurovereenkomst staan een telefoonnummer  waar huurder  zich tijdens openingsuren van de winkel kan melden.
4. Er is adequate pechhulp als men voor het Rental Bike Safe Plan heeft gekozen in een straal van 30 km rond de winkel. Voor andere landen geldt pechhulp alleen als partijen hebben afgesproken dat de fiets in deze landen gebruikt mag worden.
5. Onder adequate pechhulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien een defect aan de fiets moet worden gerepareerd. De fiets zal meteen gerepareerd worden, tenzij dit in redelijkheid niet kan. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.
6. Verhuurder inspecteert de fiets direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van de fiets bij de eigen vestiging als bij inlevering van de fiets op een andere vestiging van dezelfde winkel.
7. In geval van schade aan de fiets in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de fiets voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van artikel 12 van toepassing is.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade en Diefstal.
1. Huurder is voor schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Bij fietsen is het eigen risico maximaal €250,-, bij elektrische fietsen maximaal €500,- Alleen als men voor het Rental Bike Safe Plan heeft gekozen ,zoniet word de dagwaarde van de fiets berekend.
2. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 9 wel of niet heeft gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden. Een eerste mogelijke uitzondering hierop is dat huurder bewijst dat dit handelen of nalaten aan hem niet toegerekend kan worden. Een tweede uitzondering zou kunnen zijn dat het niet redelijk en billijk is als de huurder alles moet vergoeden.
3. Huurder blijft aansprakelijk voor schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de fiets heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal de fiets bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren als er schade is ontdekt.
4. Als huurder een andere persoon op de fiets als passagier meeneemt of wanneer huurder een andere persoon de fiets laat gebruiken, dan is huurder aansprakelijk voor wat deze personen doen of juist niet doen in overeenstemming met artikel 12 lid 1 en 2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 – Gebreken aan de fiets en aansprakelijkheid van de verhuurder
1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel omgevraagd.
2. Wanneer iemand die persoonsschade heeft opgelopen deze schade heeft kunnen verhalen op diens schadeverzekeraar of wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor heeft gekregen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor deze persoonsschade.
3. Dat wat in artikel 13 lid 2 staat, gaat echter niet op, als er persoonsschade is, terwijl de verhuurder bij het maken van de huurafspraak van de gebreken wist of had moeten weten, of terwijl er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder.
4. De opgegeven actieradius van een elektrische fiets is niet meer dan een schatting.

Artikel 14 – Schade en reparaties
1. Reparaties aan de fiets zijn voor rekening van verhuurder, tenzij de reparatie het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de fiets.
2. Pas na toestemming van de verhuurder mag huurder iemand anders dan de verhuurder de fiets repareren. Verhuurder geeft deze toestemming indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek zelf en de andere omstandigheden.
3. Als uitzondering op lid 2 is het huurder toegestaan om voor eigen rekening en risico lekke banden en lampjes en batterijen van de fietsverlichting te (laten) repareren of vervangen. Daarvoor is dus geen toestemming van verhuurder nodig.
4. Als de fiets schade heeft tijdens de huurperiode, dan moet huurder de beschadigde fiets terugbrengen naar de vestiging waar deze gehuurd is. Partijen kunnen bij het melden van de schade afspreken dat dit op een andere locatie gebeurt.
5. Huurder moet schade aan de fiets zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is bij verhuurder melden.
6. Indien verhuurder de verhuurde fiets niet tijdig repareert, terwijl verhuurder dat wel zou moeten doen, dan mag huurder de reparatie zelf (laten) doen en mag
hij om vergoeding van zijn redelijke kosten vragen.
7. Verhuurder is verplicht schade die is ontstaan door een gebrek aan de fiets in de volgende situaties te vergoeden:
– het gebrek was bij het aangaan van de huurovereenkomst al aanwezig en verhuurder wist hier van af of had van de gebreken af moeten weten;
– het gebrek zat er toen al, maar verhuurder heeft op het moment van de afspraak aan huurder gemeld dat de fiets het gebrek niet had;
– het gebrek is ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst, maar is wel aan verhuurder toe te rekenen.

Artikel 15 – Ontbinding van de huur
1. Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen en de fiets terugnemen op het moment dat:
– huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding;
– huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
– verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij als hij hiervan op de hoogte was geweest- de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan verhuurder een vergoeding van kosten, schade en rente blijven vragen.
2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om de fiets terug te geven.
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder als gevolg van ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 16 – Klachten en Bemiddelingsregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder, op tijd nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn mening iets niet goed is gegaan. Is huurder te laat, dan kan deze zijn rechten verliezen.
2. Wanneer blijkt dat huurder niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door verhuurder geldt het volgende. Huurder kan een geschil binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De bemiddelingspoging gaat volgens een reglement dat huurder en verhuurder vooraf ter kennis is gebracht. Het adres van BOVAG Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030 – 569 53 95. De klacht moet wel gaan over de uitlegging of uitvoering van deze algemene huurvoorwaarden. Huurder kan er uiteraard ook voor kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen.

Artikel 17 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen huurder handelend voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en verhuurder over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door verhuurder te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door huurder als verhuurder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Voertuigverhuur. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres: Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den Haag).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien huurder zijn klacht eerst tijdig bij verhuurder heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien de klacht van huurder niet naar tevredenheid door verhuurder en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling is opgelost.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de huurder de klacht bij de verhuurder indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door verhuurder en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet is opgelost.
4. Wanneer de huurder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is verhuurder aan deze keuze gebonden. Indien verhuurder een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij huurder vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Verhuurder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden.
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 18 – Nakomingsgarantie
1. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verhuurder geen gevolg geeft aan het bindend advies, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.
2. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal €450,- tegen cessie van de vordering van huurder. Bij bedragen groter dan €450,- per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van €450,- uit aan huurder. Voor het meerdere wordt huurder aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen. BOVAG verbindt
zich in dat geval om geïncasseerde gelden aan huurder over te dragen.
3. De garantstelling bedoeld onder lid 2 geldt niet indien een rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verhuurder keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal €450,- per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als huurder aan de formele verplichtingen heeft voldaan om het geschil bij de Geschillencommissie Voertuigverhuur aanhangig te maken voordat van een dergelijke situatie sprake is.


Artikel 19 – Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder
De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal een dergelijk protest steeds worden gehonoreerd.

Artikel 20 – Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend
recht het recht van een ander land van toepassing is.


Terug
Deel het met uw vrienden!

Openingstijden

Maandag:  gesloten
Dinsdag:  08.30-17.30 uur
Woensdag:  08.30-17.30 uur
Donderdag:  08.30-17.30 uur
Vrijdag:  08.30-17.30 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten


Contactgegevens

Facebook